"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

समयमै दर्ता गरौ ।