"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

आ.व.२०७६/७७को बजेट नीति तथा कार्यक्रम भाग-१, भाग-२ र अग्र खण्ड

आ.व.२०७६/७७को बजेट नीति तथा कार्यक्रम भाग-१, भाग-२ र अग्र खण्ड

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: