FAQs Complain Problems

आषाढ महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी।

समयमै दर्ता गरौ ।

प्रस्तुत सम्बन्धमा यस गाउँपालिकाको चालू आ.व. २०७४/७५ को  आषाढ महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी जानकारीका लागी प्रकाशन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।

आर्थिक वर्ष: