"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

गाउँ पार्स्व चित्र २०७३\७४

समयमै दर्ता गरौ ।

गत आ.व. मा निर्मित यस पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका (साविक याङवरक गाउँपालिका) को गाउँ पार्श्व चित्र, २०७३

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: