FAQs Complain Problems

बढाबढको सूचना

समयमै दर्ता गरौ ।

तेस्रो पटकको सूचना:- मिति २०७६।०४।२७ र २०७६।०५।१२ को सूचना बाट बिक्री हुन बोलपत्र पर्न नसकेको यस गा.पा. को IEE स्वीक्रित ढुङ्गा गिटी बालुवा बिक्री ठेक्काको प्रत्यक्ष बोलकोल बढाबढबाट बिक्रि गर्ने सम्बन्धिको ५ दिने सूचना । 

आर्थिक वर्ष: