"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।