FAQs Complain Problems

बोल पत्र प्रकाशन सम्बन्धमा ।

समयमै दर्ता गरौ ।

आ.व. २०७५\७६ को गाउँ सभाबाट बिनियोजित तिरिङगे थुम्बे यामासेन सुननुवार गोलाई पूर्ने डाँडा सडक बिस्तार आयोजना, पा.य.गा।पा. ३ र २ रकम रु. ५०,००,०००।-

आर्थिक वर्ष: