FAQs Complain Problems

वडा नं. १, नाङखोल्याङको वडाको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

समयमै दर्ता गरौ ।

यस गाउँपालिकाको छैठौ गाउँ सभाद्वारा विनियोजित रकमबाट वडा नं. १ नाङखोल्याङको वडाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि विद्युतीय खरीद समेतको सूचना  ORME/YRK/OB-03(076/77) प्रकाशन गरीएको छ ।

आर्थिक वर्ष: