"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

जन प्रतिनिधि

केशर कुमार मेन्याङबाे

अध्यक्ष

फोन नं: 9842660119
रनमापा गुरुङ

उपाध्यक्ष