FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

समयमै दर्ता गरौ ।

आ.व. २०७५/७६ को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम

मिति २०७६।०१।०२ गतेको गाउँ सभाको बिषेश बैठकले संशोधित गरेको चालू आ.व.को आय व्यय अनुमान, खर्च शीर्षक बजेट कार्यक्रममा हेरफेर, संशोधन तथा खारेजी गरेको 

दस्तावेज: