FAQs Complain Problems

सूचना

Pages

बजेट तथा कार्यक्रम

समयमै दर्ता गरौ ।

आ.व. ०७४\७५ को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम

मिति २०७४\१२।२९ को गाउँ  कार्यपालिकाको प्रस्ताव अनुसार मिति २०७४।१२।३० मा बसेको दोस्रो गाउँ सभाद्वारा संशोधित आ.व. २०७४\७५ को बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: