सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्विक्रिति तथा सम्झौताका लागि आशयको सूचना

तिरिङ्गे-थुम्बे-यामासेन-सुनुवार गोलाई-पूर्णेडाँडा मो.वा. निर्माणका लागि आह्वान गरीएको ई-टेन्डर मिति २०७५।११।२६ मा ओपन हुँदा सबै भन्दा कम रकम कबुल गर्ने कम्पनीलाई आवश्यक कागजात बैङ्क ज्ञारेन्टीका साथ सम्झौता गर्न आउने ७ दिने आशयको सूचना प्रकाशन गरिन्छ ।

दस्तावेज: 

Pages