"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

आ.व. २०७५/७६ को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम

मिति २०७६।०१।०२ गतेको गाउँ सभाको बिषेश बैठकले संशोधित गरेको चालू आ.व.को आय व्यय अनुमान, खर्च शीर्षक बजेट कार्यक्रममा हेरफेर, संशोधन तथा खारेजी गरेको 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: