पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५

मिति २०७५।०१।०४ को गाउँ कार्यइलिकाको बैठले पारित कार्यबिधी

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: