"बिकास र सुशासनमा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, जनताको खुशी पाथीभरा याङवरकको सोच"

घर बहालमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: