करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

यस गाउँ पालिकाको तपशीलमा उल्लेखीत पदहरुमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक आवेदकहरुलाई दरखास्त दिन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।दरखास्त फारम यस पाथीभरा याङवरक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलय बाट प्राप्त गर्न सकिने छ। म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: