नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिकाको निर्णय (प्रथम बैठक)

७६/७७ 08/12/2019 - 15:49 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय (प्रथम बैठक)

आ.व.२०७५/७६ को गाउँ कार्यपालिकाको सोह्रौ बैठक निर्णय

७५/७६ 07/18/2019 - 15:25 PDF icon आ.व.२०७५/७६ को गाउँ कार्यपालिकाको सोह्रौ बैठक निर्णय

छैठौ गाउँ सभाको दोस्रो बैठकको निर्णय

७५/७६ 07/18/2019 - 15:20 PDF icon छैठौ गाउँ सभाको दोस्रो बैठकको निर्णय

चौधौं बैठकको निर्णय

७५/७६ 05/30/2019 - 09:16 PDF icon baithak.pdf

चौधौं बैठकको निर्णय

७५/७६ 05/30/2019 - 09:16 PDF icon baithak.pdf

गाउँ सभा सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 04/09/2019 - 18:50

बैठकको निर्णय

७५/७६ 01/15/2019 - 12:25

बैठकको निर्णय

७५/७६ 01/15/2019 - 12:25

गाउँ सभाका निर्णयहरु

७५/७६ 01/14/2019 - 18:08 PDF icon गाउँ सभाका निर्णयहरु.pdf

बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 10/10/2018 - 18:07 PDF icon निर्णयहरु.pdf

Pages