सूचना तथा समाचार

अहेव र अनमी करार पदको अन्तिम नतीजा प्रकासन

मिति २०७६।०६।०८ गते लिईएको अनमी र अहेव पदको करार सेवाको लिखित र अन्तरवार्ताबाट छनौट भइ सिफारीस भएका उम्मेद्वारहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

दस्तावेज: 

अहेव र अनमीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको

करार सेवामा यस गा.पा.ले मिति 2076॰06॰08 मा लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा

दस्तावेज: 

छोटो सूची प्रकाशन तथा परीक्षा मिति सम्बन्धमा

अनमी र अहेव को छोटो सूचि र परिक्षा मिति प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages