सूचना तथा समाचार

नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

मिति २०७६।०३।१४ गते संचालित गणक र सुपरीबेक्षकहरूको प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ताबाट प्राप्त अंकका आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

मिति २०७६।०३।०४ को गणक र सुपरीवेक्षकको पदपूर्ति सम्बन्धि उम्मेद्वार हरूको छोटो सूची

पारिवारिक लगत संकलनकर्ताका लागि आवेदन दिने अत्यन्त जरुरी सूचना

पारिवारीक लगत संकलन तथा रेकर्ड ब्यवस्तापनका लागि ईच्छुक योग्य नागरीकहरूबाट आवेदन दिनका लागि यो सूचना प्रकासन गरिन्छ ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वान सम्ब्बन्धि ३० दिने सूचना

सशर्त अनुदान प्रदेशको वडा नं. २ र ५ जोड्ने फावाखोलामा मोटरेवल पूल सम्बन्धि ईटेन्डर मार्फत खरीद गर्ने ३० दिने सूचना  आह्वान गरिएको

दस्तावेज: 

Pages