सूचना तथा समाचार

पारिवारिक लगत संकलनकर्ताका लागि आवेदन दिने अत्यन्त जरुरी सूचना

पारिवारीक लगत संकलन तथा रेकर्ड ब्यवस्तापनका लागि ईच्छुक योग्य नागरीकहरूबाट आवेदन दिनका लागि यो सूचना प्रकासन गरिन्छ ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वान सम्ब्बन्धि ३० दिने सूचना

सशर्त अनुदान प्रदेशको वडा नं. २ र ५ जोड्ने फावाखोलामा मोटरेवल पूल सम्बन्धि ईटेन्डर मार्फत खरीद गर्ने ३० दिने सूचना  आह्वान गरिएको

दस्तावेज: 

गाउँ सभा सम्बन्धि सूचना

गाउँ सभा आह्वान सम्बन्धि सूचना तथा मिति २०७५।१२।२५ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको १२औ बैठकको निर्णयहरू

प्रस्तावना पेश गर्ने सूचना

स्थानीय साझेदारीमा नीजी क्षेत्रसंग नर्सरी विरुवा उत्पादन तथा वितरणका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि ७ दिने सूचना ।

सूचना।

दस्तावेज: 

Pages