सूचना तथा समाचार

सूचना।

दस्तावेज: 

बोल पत्र रद्ध गरिएको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस पाथीभरा याङ्वरक गाउँ कार्यपालकिकाको कार्यालयको मिति २०७५ असोज २९ गते स्काभेटर खरिद सम्बन्धी सूचना बमोजिम पेश हुन आएका तपशिलको फर्म तथा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेकोमा बिड डकुमेन्ट खरिद नगरी बोलपत्र पेश गरेको पाइएको २ रु.

दस्तावेज: 

Pages