सूचना तथा समाचार

बोल पत्र रद्ध गरिएको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस पाथीभरा याङ्वरक गाउँ कार्यपालकिकाको कार्यालयको मिति २०७५ असोज २९ गते स्काभेटर खरिद सम्बन्धी सूचना बमोजिम पेश हुन आएका तपशिलको फर्म तथा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेकोमा बिड डकुमेन्ट खरिद नगरी बोलपत्र पेश गरेको पाइएको २ रु.

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

यस गाउँ पालिकाको तपशीलमा उल्लेखीत पदहरुमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक आवेदकहरुलाई दरखास्त दिन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।दरखास्त फारम यस पाथीभरा याङवरक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलय बाट प्राप्त गर्न सकिने छ। म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन।

लेखापरीक्षण गर्न दरखास्त दिने बारेको सूचना।

यस पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अन्तर्गत सम्पूर्ण विद्यालय,सहकारी,समूहहरुको गत आ.ब. ०७४/०७५ को अन्तिम लेखापरिक्षण गर्न लेखापरीक्षकहरुको सूचिकृत गर्नुपर्ने  भएकोले ईच्छुक लेखापरिक्षकहरुले यस कार्यालयमा दरखास्त दिनहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

Pages