सूचना तथा समाचार

आषाढ महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी।

प्रस्तुत सम्बन्धमा यस गाउँपालिकाको चालू आ.व. २०७४/७५ को  आषाढ महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी जानकारीका लागी प्रकाशन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।

विजक जारी गरिएको सूचना।

यस पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम तथा अनुसूचि-१ को  ढाँचा अनुसार निर्धारण गरि एकीकृत सम्पत्ति कर बिजक जारी गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।साथै आ-आफ्नो विजक आफुले विवरण दाखिला गरेको वडा कार्यालयबाट लिनु हुन अनुरोध छ।

गाउँ सभा बस्ने बारे।

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७५/०३/१२ मा बसेको गाउँ कार्यापालिका बैठकको निर्णय अनुसार मिति २०७५/०३/१० मा स्थगित भएको तेस्रो गाउँ सभा मिति २०७५/०३/३० देखि सुरु हुने भएकोले निम्न समय र स्थानमा उपस्थित हुन सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई जानकारी गराइन्छ।

 

  तपशिल:

Pages