सूचना तथा समाचार

अधिवेशनमा उपस्थित हुने बारे।

प्रस्तुत सम्बन्धमा च.नं. ३१३ मिति २०७४/१२/०१ को सुचनानुसार मिति २०७४/१२/१५ मा बस्ने भनिएको गाउँपालिकाको हिउँदे अधिवेशन विशेष कारणवश स्थगित गरिएको मिति २०७४/१२/३० गते बिहान ११:३० बजे पुन: हिउँदे अधिवेशनको बैठक बस्ने प्रस्ताव  भए अनुसार सो दिन उपस्थितका लागि पत्राचार गरिएको छ।

दोस्रो चेोमासिक खर्चको फाँटवारी प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

प्रस्तुत सम्बन्धमा यस गाउँपालिकाको चालू आ.व. २०७४/७५ को दोस्रो चेोमासिक (फाल्गुण महिनासम्मको) खर्चको फाँटवारी जानकारीका लागी प्रकाशन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।

Pages