बोल पत्र रद्ध गरिएको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस पाथीभरा याङ्वरक गाउँ कार्यपालकिकाको कार्यालयको मिति २०७५ असोज २९ गते स्काभेटर खरिद सम्बन्धी सूचना बमोजिम पेश हुन आएका तपशिलको फर्म तथा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेकोमा बिड डकुमेन्ट खरिद नगरी बोलपत्र पेश गरेको पाइएको २ रु. ३०००।- अक्षरेपी तीन हजार रुपैया मात्र धरौती खातामा प्रयोजन नखुलाई रकम जम्मा गरेकोले बोलपत्र दुसित रहेको ठहर गरी अस्वीकृत भएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: