सूचना तथा समाचार

बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

प्रस्तुत सम्बन्धमा यस गाउँपालिकाको चालू आ.व. २०७४/७५ को  बैशाख महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी जानकारीका लागी प्रकाशन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ।

Pages